Rekrytointirekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjän ja yhteyshenkilön tiedot

Rekrytointirekisteri
AT Aurinkopaneelit Oy
Jonna Kinnunen
09 85619004
jonna.kinnunen@ataurinkopaneelit.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen rekrytointiprosessiin ja toiminnan kehittämiseen.

Henkilötietoja ei käsitellä automaattisesti tehdyillä päätöksillä.

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja itse ja voi myös käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä on sovittu erillisillä GDPR-sopimuksilla.

3. Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset perusteet:

Rekisteröidyn suostumus

Lisätietoa oikeusperusteista: https://tietosuoja.fi/kasittelyperusteet

4. Rekisteröidyn oikeudet

Lue lisää rekisteröidyn oikeuksista tietosuojaviranomaisen sivuilta:

https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt tulee lähettää kohdassa 1 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

5. Rekisterin tietosisältö (käsiteltävät henkilötietoryhmät)

Rekisteri sisältää jokaisen rekisteröidyn osalta ne henkilötiedot, jotka on katsottu tarkoituksenmukaisiksi.

Alla on lueteltu ne yksilöinti- ja yhteystiedot, joita kerätään palvelun toimittamiseksi:

Etunimi, sukunimi, puhelinnumero, osoite, sähköposti, hetu, valokuva, työhakemus, CV

Tarvittavat tiedot rekisteröidyn rekrytointiin ja laatuun liittyen mahdollisia tietopyyntöjä koskevat lisätiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, kun hän antaa niitä puhelimitse, internetissä, sähköpostitse tai muulla tavalla.

Lisäksi rekisterinpitäjä kerää rekisteröityjen yksilöinti- ja yhteystietoja sekä muita rekisterin tietoja rekisterinpitäjän työntekijöiltä silloin, kun ne liittyvät kohdassa 2 määriteltyyn henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen.

Rekisterinpitäjä vaatii rekisteröityä antamaan kohdassa 5 kuvatut henkilötiedot, koska ne ovat edellytys rekisterinpitäjän tarjoamien tuotteiden ja palveluiden käyttämiselle ja toteuttamiselle. Rekisteröidyn on annettava nämä tiedot ennen tuotteiden tai palveluiden lataamista, asentamista tai käyttöönottoa, sillä muutoin rekisterinpitäjä ei voi solmia alakohtiin liittyviä sopimuksia eikä täyttää niihin liittyviä velvoitteitaan. Tietojen antamatta jättäminen saattaa siis vaikuttaa rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen sopimukseen.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä vain sopimuksen tai palvelun toimittamiseen tarvittavan ajan. Tämän lisäksi henkilötietoja voidaan säilyttää niin kauan, kuin laissa muutoin on säädetty.

Tämän mukaisesti rekisterin henkilötietoja säilytetään seuraavasti:

Henkilötietoja säilytetään kohdassa 5 kuvatuissa tilanteissa niin kauan, kun rekisteröity käyttää rekisterinpitäjän tuotteita tai palveluita, tai niitä koskeva sopimus tai muu sitoumus on voimassa. Tämän jälkeen henkilötietoja säilytetään edelleen niin kauan kuin rekisteröidyllä ja/tai rekisterinpitäjällä on edellä mainittuun asiakas- tai muuhun sopimussuhteeseen perustuvia oikeuksia ja/tai velvollisuuksia toisiaan kohtaan. Lisäksi henkilötietoja voidaan säilyttää mahdollisen lakisääteisen säilytysajan mukaisesti.

– Muussa tapauksessa säilytysaika:

0-1 vuotta

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

8. Henkilötietojen vastaanottajat sekä säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä tarkistaa säännöllisesti henkilötietojen tarpeellisuuden sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Jos tietoja ei enää tarvita käsittelyn alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, rekisterinpitäjä poistaa ne. Rekisterinpitäjä myös pyrkii oikaisemaan tai poistamaan epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

9. Henkilötietojen vastaanottajat sekä säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisterin tietoja yhtiön sisällä tarpeen vaatiessa, jotta voidaan tarjota ja tuottaa yhtiön tuotteita ja palveluita tai suorittaa muita vastaavia tavanomaisia ​​toimenpiteitä. Rekisterinpitäjä voi myös luovuttaa tietoja yhtiön ulkopuolisille alihankkijoille, jotka suorittavat toimenpiteitä rekisterinpitäjän puolesta ja joiden kanssa on laadittu erillinen sopimus.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterit, järjestelmät ja tietokannat, jotka on rekisterinpitäjän hallussa, on suojattu asianmukaisilla suojauksilla. Palvelinten ylläpitäjä vastaa omalta osaltaan palvelimilla olevien tietojen turvallisuudesta voimassaolevien sopimusten mukaisesti.

Tietokantoihin ja järjestelmiin pääsyyn sekä rekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain ne rekisterinpitäjän tai tämän puolesta ja lukuun toimivien alihankkijoiden työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä rekisterin sisältämiä tietoja voimassaolevien sopimusten mukaisesti.